Algemene voorwaarden

Euro Mail BV

Algemene voorwaarden

I Inleiding 1. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Euro Mail B.V. en alle ondernemingen behorende bij Euro Mail B.V., hierna te noemen Euro Mail en vervangen alle eerder gehanteerde algemene voorwaarden. 2. De verschillende activiteiten van Euro Mail worden hierna aangeduid met "Mail", "IT" en "Distri". 3. De bepalingen onder "algemeen" van deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle onder lid 2 genoemde activiteiten van Euro Mail. De bepalingen onder sub B, C en D van deze algemene voorwaarden zijn specifiek van toepassing op één der activiteiten, waarbij geldt dat alsdan ook de bepalingen onder "algemeen" onverkort van toepassing zijn. 4. Deze algemene voorwaarden, toepasselijk met ingang van 1 januari 2008, komen in de plaats van alle (leverings-)voorwaarden die voorheen door Euro Mail werden gehanteerd. A. ALGEMEEN II Toepasselijkheid 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen van Euro Mail. 2. Deze algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de opdrachtgever door de aanvaarding van de door Euro Mail geleverde zaken door c.q. verrichte diensten voor de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn. Toepasselijkheid van de door de wederpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. III Aanbiedingen en prijzen 1. Alle offertes, prijsopgaven en adviezen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. 2. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief kosten van vervoer, aflevering, montage en installatie. Euro Mail behoudt zich het recht voor prijswijzigingen t.g.v. belastingen, valutawijzigingen en door derden opgelegde prijswijzigingen door te berekenen. Zij zal hiertoe overleg plegen met de opdrachtgever. 3. Alle verplichtingen tot betaling onder deze overeenkomst dienen te worden voldaan in Euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 4. Euro Mail behoudt zich het recht voor kennelijke vergissingen of fouten bij de prijsopgave te herstellen. IV Totstandkoming overeenkomst 1. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum waarop Euro Mail de opdracht heeft aanvaard respectievelijk zaken en/of diensten door Euro Mail zijn geleverd. 2. Als opdrachtgever geldt degene aan wie offerte, prijsopgave of opdrachtbevestiging is gedaan, dan wel degene die is gebaat bij de verkoop, plaatsing en/of de werking van de door Euro Mail geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. 3. Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, is het bestuur van de rechtspersoon, conform de zogenaamde antimisbruikwetgeving, hoofdelijk aansprakelijk voor schulden, indien het bestuur zijn taak niet behoorlijk heeft vervuld. V Omvang van de overeenkomst 1. De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen is overeengekomen of tot hetgeen door ons is geleverd c.q. gepresteerd. 2. Indien Euro Mail op verzoek van de opdrachtgever, dan wel als gevolg van calamiteiten genoodzaakt is verdergaande werkzaamheden te verrichten dan oorspronkelijk in de opdracht begrepen, zal Euro Mail met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid deze verdergaande werkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden zullen alsdan bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht, afzonderlijk van hetgeen door Euro Mail uit hoofde van de oorspronkelijke opdracht bij de opdrachtgever reeds in rekening is gebracht of nog gebracht zal worden. 3. Onder calamiteiten in sub 2 wordt -niet limitatief -verstaan: - de omstandigheid dat de aan Euro Mail verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de eerdere opgave, dan wel niet voldoen aan redelijk daaraan te stellen maatstaven; - de opdrachtgever -om welke reden dan ook- niet bereikbaar is voor nadere informatie betrekking hebbende op de uitvoering van de opdracht en Euro Mail bijvoorbeeld als gevolg van de opgelegde tijdsdruk de opdracht terstond dient uit te voeren en door het ontbreken van nadere informatie op eigen initiatief (verdergaande) werkzaamheden dient te ontplooien. VI Levering 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden levertijden, dan wel opleveringstermijnen bij benadering vastgesteld, onder voorbehoud van ongestoorde voortgang van de werkzaamheden en aanvoer van data en materialen. De tijden gaan in zodra de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke data , materialen, etc. in het bezit van Euro Mail zijn. 2. Een overschrijding van de levertijden zal nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot afname van de bestelde zaken en tot nakoming van de overeenkomst. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. VII Eigendomsvoorbehoud 1. Zolang de opdrachtgever zijn financiële verplichtingen uit hoofde van welke overeenkomst dan ook niet geheel heeft voldaan, blijven alle bij Euro Mail in eigendom toebehorende verkochte zaken te allen tijde haar eigendom. 2. De opdrachtgever is gehouden het eigendomsvoorbehoud kenbaar te maken aan derden. Hij mag de zaken noch in pand geven, noch als zekerheid uit handen geven. In geval van inbeslagneming van de zaken, in geval van faillissement of surséance van betaling, dient de opdrachtgever Euro Mail onverwijld op de hoogte te stellen. VIII Retentierecht 1. Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in gebreke is aan zijn financiële verplichtingen uit hoofde van een met Euro Mail gesloten overeenkomst te voldoen is Euro Mail bevoegd een retentierecht uit te oefenen op alle zaken die direct of indirect door de opdrachtgever aan Euro Mail zijn verstrekt met betrekking tot de gesloten overeenkomst. De opdrachtgever staat jegens Euro Mail in voor de bevoegdheid tot het verstrekken van deze zaken en vrijwaart Euro Mail ter zake. De opdrachtgever zal geacht worden alle aan Euro Mail verstrekte zaken met toestemming van alle gerechtigden op de zaken aan Euro Mail te hebben verstrekt op grond van vertegenwoordiging, volmacht dan wel lastgeving of uit andere hoofde. IX Overmacht 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze ten gevolge van Euro Mail ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet bekende omstandigheden niet uitvoerbaar is, is Euro Mail gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt, behoudens wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: interne en externe stakingen, oorlogen, wateroverlast, brand en verkeersongevallen. Het betreft hier geen gelimiteerde opsomming. X Reclame 1. Eventuele reclames over gebreken van zaken en/of klachten over facturen moeten uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering/verzending van de zaken of dagtekening van de facturen schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving aan Euro Mail worden gemeld. 2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen bovenvermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten binnen bekwame tijd nadat de opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken (doch uiterlijk 20 dagen na aflevering / verzending van de zaken) aan Euro Mail worden gemeld. 3. Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 1 resp. lid 2 wordt Euro Mail geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de opdrachtgever de facturen als juist erkent. 4. Reclames geven aan de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. 5. Acceptatie van retourzendingen mag door de opdrachtgever nimmer als erkenning door Euro Mail van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd. 6. De opdrachtgever zal alle door Euro Mail voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, onder andere door Euro Mail in voorkomend geval onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. 7. Indien de reclame door Euro Mail gegrond wordt bevonden, heeft Euro Mail het recht te haren keuze: 1. de facturen te herzien; 2. het geleverde te vervangen of te herstellen; 3. het geleverde terug te nemen en de overeenkomst eenzijdig te annuleren, onder restitutie van het door afnemer betaalde factuurbedrag, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 8. Ten onrechte geretourneerde zaken blijven ter beschikking en voor risico van de opdrachtgever. Eventuele vervoers- en opslagkosten komen voor zijn rekening. XI Aansprakelijkheid 1. Indien Euro Mail tekort schiet in de nakoming van haar verplichting uit hoofde van een bepaalde overeenkomst, of zij een onrechtmatige daad pleegt of op grond van een of andere omstandigheid aansprakelijkheid van Euro Mail ontstaat, geldt dat zij slechts in beperkte omvang aansprakelijkheid aanvaardt. De aansprakelijkheid gaat niet verder dan het bedrag, gelijk aan de factuurwaarde (exclusief distributie en B.T.W.) van de uit hoofde van de dienstverlening "MAIL" en "IT" geleverde producten/diensten. 2. Indien en voorzover Euro Mail zelf in opdracht van opdrachtgever het vervoer verzorgt van allerhande in opdracht van de opdrachtgever vervaardigde en/of bewerkte producten van de vestiging van Euro Mail naar de businessbalie van Koninklijke TNT Post B.V. en/of naar een andere door opdrachtgever aan te wijzen distributeur, dan zullen op dat transport de Algemene Vervoerscondities, meest actuele versie zoals door de Stichting Vervoeradres gepubliceerd en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam van toepassing zijn. Deze zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 3. Voorts geldt aansprakelijkheid voor de geldelijke gevolgen van dood, lichamelijk letsel of beschadiging van lichamelijke zaken van de opdrachtgever of van derden, tot een gezamenlijk bedrag van € 150.000,- per schade veroorzakende gebeurtenis of samenhangende reeks van schade veroorzakende gebeurtenis, doch enkel en alleen indien de schade is veroorzaakt door schuld van Euro Mail dan wel schuld van medewerkers van Euro Mail c.q. door Euro Mail ingeschakelde hulppersonen. 4. Euro Mail is nimmer gehouden tot enige verdere aansprakelijkheid dan vervanging of reparatie van ondeugdelijke zaken en/of dan opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, enkel en alleen indien de bedoelde tekortkoming niet aan schuld van de opdrachtgever of aan schuld van een voor risico van de opdrachtgever komende oorzaak is te wijten en enkel en alleen indien de tekortkoming uiterlijk binnen 10 dagen na de betreffende prestatie, facturen, dan wel de oplevering schriftelijk bij Euro Mail is ingediend onder een nauwkeurige opgave van de feiten, waarop de tekortkoming betrekking zou hebben. Indien de werkzaamheden van Euro Mail niet vallen onder de dienstverlening "MAIL" en "IT" c.q. door een derde/ opdrachtgever materiaal wordt geleverd ten behoeve van de dienstverlening voor de opdrachtgever zijn deze werkzaamheden c.q. levering voor rekening en risico van de opdrachtgever. 5. Euro Mail is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens overschrijding van leverings- Algemene Voorwaarden 2008 Euro Mail B.V. Pagina 1 van 2 termijnen, storingen in het productieproces, storingen in de werking van administratieve organisaties en gegevensbestanden of bij de distributie van zaken, noch voor schade in de vorm van beschadiging of verlies van gegevensdragers of gegevensbestanden, of schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom. 6. De in dit artikel voorziene beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden ook ten aanzien van werknemers van Euro Mail en alle overige door Euro Mail ingeschakelde hulppersonen. 7. De opdrachtgever kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zolang hij niet zelf aan al zijn verplichtingen jegens Euro Mail heeft voldaan. 8. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, geldt dat voor zover Euro Mail ten behoeve van opdrachtgevers goederen of diensten van derden met het oog op doorlevering verwerven, zij ter zake van tekortkomingen aan de betreffende prestaties geen verdergaande verplichting heeft, dan de verplichting om de eventuele aanspraken van haar op de leveranciers daarvan aan de opdrachtgever over te dragen. XII Betalingscondities 1. Voor elke door de opdrachtgever verschuldigde betaling wordt een afzonderlijke factuur aangeboden. Betaling van deze factuur dient binnen 15 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder aftrek van enige korting of schuldvergelijking, tenzij anders overeengekomen. Aanbetalingen en termijnbetalingen dienen onmiddellijk te geschieden. 2. Het is Euro Mail steeds toegestaan om onder rembours of per vrachtbrief te leveren indien daartoe, na haar oordeel, aanleiding mocht bestaan. 3. Euro Mail is gerechtigd leveranties en werkzaamheden op te schorten, totdat aanbetalingen en/of termijnbetalingen hebben plaatsgevonden, en in zijn algemeenheid indien de opdrachtgever enige betalingsverplichting aan Euro Mail niet is nagekomen, zonder dat zij tot enige schadevergoeding zal zijn gehouden. 4. Indien volledige betaling niet uiterlijk op geldende vervaldag(en) plaatsvindt, is de opdrachtgever automatisch in gebreke en is Euro Mail gerechtigd tot een rentevergoeding over het openstaande bedrag van 1% per maand, of een gedeelte daarvan, berekend vanaf de dag dat betaling(en) dienen plaats te vinden, tot en met de dag der voldoening, zonder dat hiervoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. 5. Indien de opdrachtgever in verzuim is, is Euro Mail gerechtigd bovendien het verschuldigde bedrag te verhogen met incasso, gerechts- en andere inningkosten, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand. De buitengerechtelijke kosten worden in deze vastgesteld op tenminste 15% (exclusief BTW) van het bedrag van onze vordering, met een minimum van € 150,- 6. De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langste openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. XIII Geheimhouding 1. Euro Mail is verplicht om ter zake van door de opdrachtgever beschikbaar gestelde programmatuur, data en overige gegevens effectieve geheimhouding met alle Euro Mail ter beschikking staande redelijke maatregelen te waarborgen. XIV Bestanden 1. Bewaartermijn van zowel bronbestanden als in opdracht van opdrachtgever gemaakte bestanden zullen 14 dagen na postdatum niet meer beschikbaar zijn, behoudens een andersluidende schriftelijke afspraak met de opdrachtgever. 2. Euro Mail draagt op verzoek van de opdrachtgever zoveel mogelijk zorg, en tegen betaling van het daarvoor bij haar gebruikelijke tarief, voor de beveiligde bewaring van de gegevens en bestanden van de opdrachtgever. 3. Alle door Euro Mail geleverde programmatuur en documenten, hierna data genoemd, worden door Euro Mail gecontroleerd op de aanwezigheid van virussen etc. Dit ontslaat de opdrachtgever niet van de verplichting om een eigen controle uit te voeren alvorens de data te gebruiken en/of door te leveren. Niettegenstaande de door Euro Mail gevoerde controle, kan zij niet garanderen dat de door haar geleverde data virusvrij zijn. 4. Euro Mail sluit alle aansprakelijkheid voor ter zake door de opdrachtgever of derde geleden schade uit, behoudens voorzover er sprake is van opzet of grove schuld van Euro Mail. XV Bewerkerbepalingen en bescherming persoonsgegevens 1. Indien de opdrachtgever aan Euro Mail persoonsgegevens in bewerking geeft, zal Euro Mail slechts die werkzaamheden met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen. Euro Mail is niet gerechtigd andere werkzaamheden of handelingen met betrekking tot de persoonsgegevens te verrichten. 2. Euro Mail zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen. 3. Euro Mail zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen bewerkeractiviteiten. Zij zal er zorg voor dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten. 4. Euro Mail zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. XVI Voorbehoud onderaanneming 1. Euro Mail behoudt zich uitdrukkelijk de mogelijkheid voor om de door haar opdrachtgever aan haar opgedragen werkzaamheden elders en door een derde te laten uitvoeren. In dat geval zal zij als hoofdaannemer de inhoud en strekking van de overeenkomst met de opdrachtgever aan haar onderaannemer opleggen. XVII Toepasselijk recht en bevoegde rechter 1. Op alle aanbiedingen, verbintenissen en uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, welke onverhoopt mochten ontstaan tussen de opdrachtgever en Euro Mail, worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement ‘s-Gravenhage, tenzij Euro Mail er de voorkeur aan geeft volgens de normale regels der competentie op te treden. B. BEPALINGEN TOEPASSELIJK OP DE DIENSTVERLENING ONDER DE ACTIVITEITENNAAM “IT” 1. Dit hoofdstuk heeft betrekking op overeenkomsten en verbintenissen ter zake van diensten en productleveringen door Euro Mail op het gebied van datahandling (integreren van vaste en variabele data/tekst/images, converteren data hoofd/kleine letters, aanhef genereren, valideren, (inter)nationaal ontdubbelen, data-entry), laserprinting en databasemanagement (ontwikkelen en managen van (relationele) databases, voice response services, adresverrijking, statistiek). 2. Euro Mail zal ten behoeve van de opdrachtgever beschikbaar gestelde programmatuur kopieën op een beveiligde plaats (doen) bewaren. Op verzoek van de opdrachtgever zal Euro Mail tegen betaling van het daarvoor bij haar gebruikelijke tarief een deugdelijke, schriftelijk vastgelegde beschrijving van de ter beschikking gestelde programmatuur verschaffen. 3. Voor de vaststelling of de door Euro Mail beschikbaar gestelde computerprogrammatuur aan het overeengekomen beantwoordt, dient de opdrachtgever tijdig geëigende testsets beschikbaar te stellen. De aan de hand van deze testsets verkregen resultaten, en het programma in kwestie, gelden als geaccepteerd tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst van de resultaten duidelijk en gespecificeerd geconstateerde tekortkomingen aan Euro Mail meedeelt. 4. Ten aanzien van door Euro Mail herstelde tekortkomingen, zullen de bepalingen met betrekking tot de hierboven onder sub 3 bedoelde acceptatie opnieuw worden toegepast. Voor zover aan het uitvoeren van door de opdrachtgever verlangde acceptatietesten kosten zijn verbonden, die hoger zijn dan voor de eigenlijke test gebruikelijk is, mogen deze kosten afzonderlijk door Euro Mail in rekening worden gebracht. 5. Onverminderd het bepaalde in het algemeen deel van deze voorwaarden zal Euro Mail gehouden zijn om binnen 1 werkdag na ontvangst van de melding betreffende een fout in de door haar beschikbaar gestelde programmatuur met het herstel van de fout een aanvang maken alsook om dat herstel met voorrang te vervolgen. 6. Voor het geval de door Euro Mail beschikbaar gestelde computercapaciteit niet bruikbaar blijkt, stelt zij binnen een redelijke tijd gelijkwaardig vervangende capaciteit beschikbaar. De opdrachtgever zorgt evenwel voor de aanlevering van de voor de verwerking vereiste of dienstige gegevens en bestanden en voor beschikbaarstelling van de vereiste of dienstige programmatuur, voor zover Euro Mail daar niet over beschikt. 7. De opdrachtgever heeft een niet exclusief en niet overdraagbaar licentierecht, strekkend tot gebruik van de door Euro Mail beschikbaar gestelde programmatuur, overeenkomstig de bedoelingen waarmee de betreffende programmatuur is verstrekt. Deze licentie sluit in de bevoegdheid tot het maken en bewaren van enkele kopieën ter dienste van de beveiliging en historische verslaglegging. Het auteursrecht ter zake van door Euro Mail vervaardigde, dan wel anderszins aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, blijft bij Euro Mail berusten. De opdrachtgever heeft gedurende de gangbare werkuren van Euro Mail toegang tot de informatiedragers waarop ten behoeve van de opdrachtgever verwerkte of te verwerken gegevens zijn opgeslagen. 8. Onverminderd het bepaalde in het algemene deel van deze voorwaarden is Euro Mail niet aansprakelijk voor mogelijke schade, veroorzaakt door fouten in de door haar gebruikte software en applicaties en randapparatuur, voor zover deze fouten zijn ter herleiden tot (constructie)fouten van bedoelde apparatuur, software en applicaties, in welk geval immers de fabrikant van bedoelde apparatuur e.d. aansprakelijk is. 9. De opdrachtgever vrijwaart Euro Mail voor alle gevolgen van gebruik van de door de opdrachtgever aan haar verstrekte gegevens of goederen. Onze opdrachtgever zal zich ter zake mogelijk dientengevolge geleden en/of te lijden schade dienen te wenden tot de leverancier, in welk geval Euro Mail haar verplichten alle noodzakelijke en bij haar beschikbare informatie aan haar opdrachtgever te doen toekomen. C. BEPALINGEN TOEPASSELIJK OP DE DIENSTVERLENING ONDER DE ACTIVITEITENNAAM “MAIL” 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op overeenkomsten en verbintenissen ter zake van diensten productlevering door Euro Mail op het gebied van pré postale verwerking (couverteren A6 tot A4, sealen en banderen, inkjetprinting, laserprinting, vouwen, handmatige verwerking, fulfilment (response service, cash and article refund acties), uitgebreide opslagmogelijkheden met voorraadbeheerssysteem, projectmanagement). 2. Euro Mail is voorts niet aansprakelijk voor iedere mogelijke schade veroorzaakt door fouten in de door haar gebruikte software en applicaties of randapparatuur, voor zover deze fouten zijn ter herleiden tot (constructie)fouten van bedoelde apparatuur, software en applicaties, in welk geval immers de fabrikant van bedoelde apparatuur e.d. aansprakelijk is. 3. De opdrachtgever vrijwaart Euro mail voor alle gevolgen van gebruik van de door de opdrachtgever aan Euro Mail verstrekte gegevens of goederen. De opdrachtgever zal zich ter zake mogelijk dientengevolge geleden en/of te lijden schade dienen te wenden tot de leverancier, in welk geval Euro Mail zich verplicht alle noodzakelijke en daarvoor beschikbare informatie aan haar opdrachtgever te doen toekomen. D. BEPALINGEN TOEPASSELIJK OP DE DIENSTVERLENING ONDER DE ACTIVITEITENNAAM “DISTRI” 1. Dit hoofdstuk is van toepassing op overeenkomsten en verbintenissen ter zake van dienstlevering en productlevering op het gebied van nationale en/of internationale mailservices (postvervoer o.a. via TNT Post). 2. Euro Mail aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraging als gevolg van distributie van goederen c.q. poststukken. Voorts aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor mogelijk door de opdrachtgever geleden en/of te lijden schade als gevolg van omstandigheden gelegen aan c.q. betreffende de distributie van poststukken en verzendgoederen, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Euro Mail. Pagina 2 van 2